Algemene Voorwaarden - Sparkel

Voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtnemer is Sparkel (eenmanszaak), gevestigd aan de Herengracht 213 2

in Amsterdam, geregistreerd in het Handelsregister bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 34227503, hierna wij/ons/onze.

1.2 Opdrachtgever is de partij die aan ons een opdracht heeft verstrekt, hierna

jij/je/jou(w).

1.3 Met partijen/zij/haar bedoelen wij opdrachtgever en opdrachtnemer samen.

1.4 Schriftelijk betekent ook per e-mail.

1.5 In deze algemene voorwaarden maken wij waar nodig onderscheid tussen

opdrachtgevers handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna:

ondernemers) en consumenten.

1.6 De Healer Academy is een ondernemersopleiding en expliciet bedoeld voor

(toekomstige) ondernemers. Ons andere aanbod is zowel voor consumenten als

voor ondernemers geschikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze online aanbiedingen,

offertes en overeenkomsten. Afwijkende afspraken gelden alleen als partijen

deze schriftelijk hebben vastgelegd.

2.2 Wij mogen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen jou

vooraf informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. Als je

een consument bent en de wijziging nadelig voor je is, kun je de overeenkomst

schriftelijk ontbinden binnen twee weken nadat wij je hebben geïnformeerd.

2.3 Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen

volledig van toepassing. In dat geval zullen partijen in goed overleg afspreken

hoe zij verder gaan, waarbij zij, voor zover mogelijk, het oorspronkelijke doel en

de strekking van de betreffende bepaling in acht zullen nemen.

2.4 Als er onduidelijkheid is over de interpretatie van een bepaling in deze

algemene voorwaarden of als zich een situatie voordoet die hierin niet is

geregeld, zullen partijen in goed overleg bepalen hoe zij verder gaan.

2.5 Ook als wij niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden eisen, betekent dat

niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat wij het recht verliezen om

naleving te verlangen.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Algemene informatie over de inhoud, duur en prijs van onze dienstverlening is te

vinden op onze website en in de bevestigingsmail die je van ons hebt

ontvangen.

3.2 Ons aanbod is vrijblijvend en kan door ons worden aangepast.

3.3 De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door onze schriftelijke

bevestiging van jouw aanmelding.

3.4 Wij zijn niet gebonden aan ons aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen

begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of

verschrijving bevatte.

Artikel 4 Duur en (tussentijdse) beëindiging

4.1 De duur van onze dienstverlening is in principe voor bepaalde tijd, tenzij partijen

schriftelijk andere afspraken maken.

4.2 Toegang online omgeving

Als de afgenomen dienst tevens toegang tot onze online omgeving inhoudt, dan

krijg je toegang tot deze omgeving voor de duur van de overeenkomst of zoveelAlgemene voorwaarden Sparkel

Voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024

langer als wij met jou hebben afgesproken. Hieraan is ook de toegangsperiode

voor de bijbehorende besloten Facebook groep gebonden.

4.3 Tussentijdse opzegging consumenten

Consumenten kunnen de overeenkomst, niet zijnde een abonnement,

tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

4.4 Tussentijdse opzegging ondernemers

Ondernemers kunnen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen. Partijen

kunnen in bijzondere omstandigheden met wederzijds goedvinden andere

afspraken maken.

4.5 Healer Academy

In geval van de Healer Academy kunnen partijen na elk afgerond lesjaar jouw

deelname evalueren. Deze evaluatie kan leiden tot een tussentijdse beëindiging

na het eerste jaar. In dat geval ben je voor het eerste jaar een vergoeding

verschuldigd van 2/3 van de totaal afgesproken vergoeding voor de Healer

Academy. Na het tweede jaar bedraagt dit 5/6 van de totaal afgesproken

vergoeding.

4.6 Tussentijdse beëindiging door ons

Wij kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen als wij, gezien onze

competenties en ervaring, onvoldoende in staat zijn om jou te begeleiden of als

jij je niet coachbaar opstelt en daar ook niet op aanspreekbaar bent.

Vergoeding bij tussentijdse opzegging

4.7 Bij een tussentijdse opzegging hebben wij recht op een redelijke vergoeding

voor de tot dat moment geleverde diensten en door ons gemaakte of

redelijkerwijs nog te maken kosten. Eventuele kortingen komen te vervallen.

4.8 Voor ondernemers geldt aanvullend dat een schadevergoeding verschuldigd is

gelijk aan de vergoeding waarop wij zonder tussentijdse opzegging aanspraak

hadden kunnen maken met aftrek van het bedrag dat jij al aan ons hebt betaald

op grond van de overeenkomst.

4.9 Abonnement

Een abonnement tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Na het

verstrijken van de initiële looptijd wordt het abonnement steeds automatisch

verlengd met dezelfde periode. Ondernemers kunnen het abonnement jaarlijks

opzeggen door uiterlijk twee maanden voor de verlenging schriftelijk aan te

geven niet meer te willen verlengen. Consumenten kunnen het abonnement na

het eerste jaar op elk moment tussentijds opzeggen tegen het einde van de

maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Heb je al voor

een jaar vooruitbetaald, dan betalen we je naar rato teruggerekend met de

vergoeding die wij rekenen bij de keuze voor een maandelijkse betaling.

4.10 Ontbinding

Voor ondernemers is het recht op ontbinding uitgesloten. Voor consumenten

geldt de wettelijke regeling. Wij hebben het recht de overeenkomst te

ontbinden als jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet

tijdig nakomt of als wij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat jij jouw

verplichtingen niet behoorlijk zal gaan nakomen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Wij kunnen de inhoud en de planning van onze trainingen wijzigen in verband

met een kwalitatieve verbetering.

5.2 Wij kunnen (een deel van) de werkzaamheden door anderen laten uitvoeren. De

algemene voorwaarden gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden.Algemene voorwaarden Sparkel

Voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024

Artikel 6 Herroepingsrecht (alleen voor consumenten)

6.1 Als je als consument online een overeenkomst met ons hebt gesloten, heb je 14

dagen bedenktijd. Binnen deze periode kun je de overeenkomst zonder opgaaf

van redenen ontbinden door te mailen naar support@sparkel.nl.

6.2 De bedenktijd begint op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

6.3 Als je al gebruik hebt kunnen maken van onze dienstverlening, ben je ons voor

het gebruik gedurende de bedenktijd een vergoeding verschuldigd van 5% van

de afgesproken vergoeding.

6.4 Als je al hebt betaald, zal de betaling (verminderd met de vergoeding uit het

vorige lid) zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, worden teruggestort via

dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt. Deze termijn begint op de dag

nadat je ons hebt laten weten dat je wilt herroepen.

6.5 De verantwoordelijkheid en de bewijslast voor een juiste en tijdige herroeping

van de overeenkomst liggen bij jou.

Artikel 7 Verwachtingen

7.1 Wij zullen ons inspannen onze diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en

vermogen uit te voeren. Onze intentie is jou te ondersteunen bij jouw

lichamelijke, geestelijke en spirituele groei, persoonlijk of zakelijk. Wij geven

echter geen garanties op het behalen van een bepaald resultaat.

7.2 Je bent gemotiveerd en verantwoordelijk voor je eigen besluiten.

7.3 Partijen communiceren open en transparant met elkaar. Als je ontevreden bent,

dan bespreek je dat met ons. Je kunt ons daarvoor mailen op

support@sparkel.nl.

7.4 Je geeft ons alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de

overeenkomst, zowel op ons verzoek als uit eigen initiatief. Eventuele

wijzigingen geef je tijdig aan ons door.

7.5 Samen met ons zorg je voor een veilige omgeving voor alle aanwezigen waarin

wij onze diensten kunnen verlenen.

7.6 Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens (online) bijeenkomsten is niet

toegestaan, tenzij wij hier vooraf toestemming voor hebben gegeven. Individuele

sessies mag je voor eigen gebruik opnemen als je ons daarover vooraf

informeert.

7.7 Je houdt rekening met andere deelnemers en respecteert hun privacy. Wij

behouden ons het recht voor deelnemers te verwijderen die door hun gedrag

het verloop van de (online) bijeenkomst verstoren.

7.8 Je respecteert ons auteursrecht. Het aan jou beschikbaar gestelde materiaal,

waaronder audio, video en documenten, mag alleen door jou worden gebruikt.

Je mag dit materiaal zonder onze schriftelijke toestemming niet

verveelvoudigen, openbaar maken of delen met derden. Je mag wel een kopie

maken voor eigen gebruik.

7.9 Je geeft de ontvangen toegangsgegevens voor de online academie niet aan

anderen en laat anderen ook niet op een andere wijze de online academie

gebruiken.

7.10 Het overtreden van de leden 5 t/m 9 door jou kan resulteren in onmiddellijke

uitsluiting van toegang tot en gebruik van onze diensten. Uitsluiting laat de

verplichting tot betaling van de vergoeding voor de desbetreffende dienst

onverlet.

Artikel 8 Online omgeving

8.1 Omdat sommige van onze diensten online worden geleverd, kunnen wij niet

garanderen dat onze diensten op ieder moment toegankelijk zijn.Algemene voorwaarden Sparkel

Voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024

8.2 Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wij de online omgeving (tijdelijk)

buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is

voor onderhoud of verbetering van het systeem of de online omgeving.

8.3 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online dienst geeft geen recht op

(gedeeltelijke) terugbetaling of vermindering van betalingsverplichtingen.

Artikel 9 Tarief

9.1 De meest actuele tarieven staan op onze website. Onze tarieven zijn inclusief

btw. Met uitzondering van het tarief voor de Healer Academy. Dat tarief is

exclusief btw.

9.2 Wij indexeren onze tarieven jaarlijks. Wij volgen de consumentenprijsindex van

het CBS. Voor onze diensten die zijn bedoeld voor ondernemers volgen wij de

dienstprijzenindex.

Artikel 10 Facturering en betaling

10.1 Je ontvangt een digitale factuur op het opgegeven e-mailadres. De

betaaltermijn is 14 dagen.

10.2 Als wij je betaling niet tijdig hebben ontvangen, dan sturen wij een herinnering.

Blijft de betaling daarna ook nog uit, dan ben je zonder verdere

ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen die wij op jou hebben, zijn dan

direct opeisbaar en eventuele betalingsregelingen komen te vervallen.

Consumenten betalen over het openstaande bedrag de wettelijke rente en de

buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de wettelijke regeling.

Ondernemers betalen in dat geval de wettelijke handelsrente en 15%

buitengerechtelijke incassokosten (met een minimum van 75 euro).

10.3 Wij hebben het recht om de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden.

Wij zijn niet verplicht tot terugbetaling van ontvangen bedragen, en blijven recht

hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de

overeenkomst en die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou,

zijn onze vorderingen op jou direct opeisbaar.

10.5 Abonnement

Als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen voor een afgesloten

abonnement, dan mogen wij onze dienstverlening opschorten. De

betalingsverplichting blijft echter onverkort bestaan, ook over de periode

waarover wij de dienstverlening heb opgeschort en je dus geen aanspraak hebt

kunnen maken op onze dienstverlening.

10.6 Incasso

Als je kiest voor een betaling door middel van een incasso, dan zorg je ervoor

dat er op de dag van incasso voldoende saldo op je rekening staat. Het

storneren van een incasso is niet toegestaan. Als volgens jou de incasso niet

correct is, dan neem je eerst contact met ons op. In geval van een onterechte

incasso zullen wij het bedrag aan je terugstorten. Een niet-gelukte incasso of

een stornering brengt hoge kosten met zich mee voor ons.

Artikel 11 Verhindering

11.1 Groepsbijeenkomsten worden door ons ingepland. Wij zullen je over de planning

informeren. Gemiste groepsbijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.

11.2 Als wij verhinderd zijn, worden groepsbijeenkomsten verplaatst naar een andere

datum.

11.3 Healer Academy

Als je niet aanwezig kunt zijn op een live dag van de Healer Academy, dan kan je

deze dag online volgen. Je ontvangt van ons daarvoor een link. Als wij

verhinderd zijn op een live dag van de Healer Academy op locatie te geven, danAlgemene voorwaarden Sparkel

Voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024

mogen wij besluiten deze dag online aan te bieden. Je ontvangt van ons

daarvoor een link. Als ook dat niet mogelijk is, zullen wij een nieuwe datum

plannen. Mocht je dan niet beschikbaar zijn, dan zullen partijen samen een

passende oplossing zoeken.

11.4 1-op-1 healing

Een healing kan eenmaal worden verplaatst als je ons uiterlijk 36 uur van tevoren

informeert via de mail of WhatsApp. Een gemiste healing kan niet worden

ingehaald. Als wij verhinderd zijn voor een healing, wordt een nieuwe afspraak

gemaakt.

11.5 Een verhindering of verplaatsing leidt nooit tot enig recht op schadevergoeding

of vermindering van je betalingsverplichting.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Wij zullen vertrouwelijke informatie, die wij in het kader van de overeenkomst

van jou of uit andere bron hebben verkregen, geheimhouden, tenzij de wet of de

bevoegde rechter ons tot iets anders verplicht.

12.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou is aangegeven of als de

vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.3 Wij mogen de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis

voor andere doelen gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie

aan derden wordt verstrekt.

Artikel 13 Auteursrecht

13.1 Op de werken behorende bij onze diensten, waaronder werkboeken, audio’s en

video's, berust het auteursrecht bij ons. Deze werken zijn uitsluitend bedoeld om

door jou te worden gebruikt. Van werkboeken en audio’s mag je een kopie

maken voor eigen gebruik.

13.2 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag je deze werken niet

wijzigen, verveelvoudigen, openbaar maken of met anderen delen.

13.3 Het is niet toegestaan om (delen van) deze werken commercieel te verkopen, op

te nemen in een online programma of op een andere manier een vergoeding te

vragen voor deze werken.

13.4 Voor iedere overtreding van dit artikel ben je ons een direct opeisbare boete

verschuldigd. Voor consumenten is een boete van €500 per overtreding en €50

voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Voor ondernemers is

een boete van €5.000 per overtreding en €500 voor iedere dag of dagdeel dat

de overtreding voortduurt. Onverminderd ons recht om in plaats van de boete

(volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al onze

overige rechten.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeenkomst,

zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en

rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons

redelijkerwijs onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen

zoals afgesproken, ons daarvan geen verwijt te maken valt en die ook niet

anderszins voor onze rekening komt.

14.2 Voorbeelden van overmacht zijn langdurige arbeidsongeschiktheid of overlijden

van Jeanette, langdurige ziekte of overlijden in de naaste omgeving van

Jeanette, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroom- internet- of computerstoringen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte

weersomstandigheden of gewijzigde overheidsmaatregelen.Algemene voorwaarden Sparkel

Voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024

14.3 Als sprake is van overmacht, dan zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Indien

mogelijk zullen partijen samen een passende oplossing zoeken.

14.4 In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht

kunnen partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Wij hebben dan recht

op een redelijke vergoeding voor het al uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke wij verplicht zouden zijn te

betalen aan jou gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, is per voorval of

combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot een bedrag

dat wij van jou hebben ontvangen op grond van onze diensten in de twaalf

maanden voorafgaand aan het voorval.

15.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in door jou

verstrekte informatie, als gevolg van onjuiste, onvolledige of onduidelijke

informatie en voor beschadigingen, diefstal of verlies van jouw eigendommen en

andere schade ontstaan tijdens live bijeenkomsten.

15.3 De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te

wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.

15.4 Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde partijen

tegenover jou inroepen. Ook mogen wij schade zoveel mogelijk beperken of

ongedaan maken, waartoe jij alle medewerking zal verlenen.

Artikel 16 Klachten

16.1 Als je klachten hebt over de dienstverlening of de factuur, neem dan zo snel

mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de voltooiing van de werkzaamheden

of verzenddatum van de factuur, schriftelijk contact met ons op.

16.2 Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat

zijn inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond is, te zorgen voor een

passende oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven nemen wij niet in

behandeling.

16.3 Als partijen er samen niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen bij de

geschillencommissie Geschillen Alternatieve therapeuten (GAT).

16.4 Een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Vrijwaring

17.1 Wanneer je de kennis en vaardigheden die je van ons hebt geleerd, toepast bij

anderen, dan vrijwaar je ons tegen alle aanspraken van derden die verband

houden met de door ons geleverde diensten.

Artikel 18 Afsluitende bepalingen

18.1 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard

bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt

tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.

18.2 Iedere vordering van jou, behalve een vordering die al door ons is erkend,

vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de

vordering, tenzij binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gemotiveerd

bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.

18.3 Nederlands recht is van toepassing.

18.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich naar behoren

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

18.5 De rechter in Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij

 bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Voor consumenten

wonend in Nederland geldt dat de rechter van hun woonplaats bevoegd is.