Algemene Voorwaarden

Sparkel Magic Services

Intentieverklaring bij de Algemene Voorwaarden Sparkel Magic Services

 

Ik, Jeanette Diepenbroek, eigenaar van Sparkel Magic Services, neem jou, mijn klant, zeer serieus. Jouw problemen en zorgen en natuurlijk jouw privacy zijn veilig bij mij.

De intentie van Sparkel Magic Services is om je beter te maken in alle opzichten: lichamelijk, geestelijk en spiritueel.

Hiervoor lever ik al mijn inspanning.

Omgekeerd verwacht ik dat deze inspanningen op de juiste manier worden gebruikt en ontvangen.

 

Voor rechtszekerheid van jou en mij volgen hier de kleine lettertjes.

Als er echter iets is, laten we het eerst samen oplossen en mail mij op jeanette@sparkel.nl.

 

 Algemene voorwaarden Sparkel Magic Services

 

1. Definities

1. Sparkel Magic Services: Sparkel, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 34227503 

2. Klant: degene met wie Sparkel Magic Services een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Sparkel Magic Services en klant samen.

4. Consument: een klant, die als privépersoon handelt.


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle programma’s, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sparkel Magic Services.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

3. Prijzen

1. Alle prijzen die Sparkel Magic Services hanteert zijn in euro’s.

2. Alle prijzen die Sparkel Magic Services hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sparkel Magic Services te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Sparkel Magic Services niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. Indien partijen voor een dienstverlening door Sparkel Magic Services een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

5. Sparkel Magic Services heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Sparkel Magic Services prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 

4. Betalingen en betalingstermijn

1. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Sparkel Magic Services de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

2. Sparkel Magic Services behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


5. Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Sparkel Magic Services gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Sparkel Magic Services. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Sparkel Magic Services zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Sparkel Magic Services op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Sparkel Magic Services, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sparkel Magic Services te betalen. 


6. Recht van reclame 

1. Zodra de klant in verzuim is, is Sparkel Magic Services gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Sparkel Magic Services roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Sparkel Magic Services, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

7. Herroepingsrecht 

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  -het product niet is gebruikt

  -het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

  -de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

  -het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

  -de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht


   2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

    -op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

    -zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

    -zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

    -zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen


    3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@sparkel.nl


    4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Sparkel Magic Services, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


    5. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Sparkel Magic Services heeft geretourneerd, dan zal Sparkel Magic Services eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  


    6. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Sparkel Magic Services voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

8. Vergoeding retourkosten 

 

1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

 

 

9. Retentierecht 

1. Sparkel Magic Services kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Sparkel Magic Services heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Sparkel Magic Services.

3. Sparkel Magic Services is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

10. Eigendomsvoorbehoud 

1. Sparkel Magic Services blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Sparkel Magic Services op grond van wat voor met Sparkel Magic Services gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Sparkel Magic Services zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4. Indien Sparkel Magic Services een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Sparkel Magic Services het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

11. Levering

1. Levering vindt plaats bij Sparkel Magic Services, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Sparkel Magic Services het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Sparkel Magic Services kan tegenwerpen.


12. Levertijd 

1. De door Sparkel Magic Services opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Sparkel Magic Services.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Sparkel Magic Services niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 


13. Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

14. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Sparkel Magic Services enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

 

15. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Sparkel Magic Services voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2. Sparkel Magic Services heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg.

 

15. Intellectueel eigendom 

1. Sparkel Magic Services behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, online programma’s.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparkel Magic Services (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


16. Geheimhouding 

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Sparkel Magic Services ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Sparkel Magic Services waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Sparkel Magic Services schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

 

17. Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  -is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

  -is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

   2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

   3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

   4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Sparkel Magic Services waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

18. Vrijwaring

De klant vrijwaart Sparkel Magic Services tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sparkel Magic Services geleverde producten en/of diensten. 

 

19. Klachten

1. De klant dient een door Sparkel Magic Services geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Sparkel Magic Services daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen Sparkel Magic Services uiterlijk binnen een maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Sparkel Magic Services in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Sparkel Magic Services gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Sparkel Magic Services, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Sparkel Magic Services en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.

8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Geschillen Alternatieve therapeuten (GAT). 


20. Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Sparkel Magic Services.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Sparkel Magic Services ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


21. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Sparkel Magic Services een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Sparkel Magic Services verschuldigd zijn. 

 

22. Aansprakelijkheid Sparkel Magic Services

1. Sparkel Magic Services is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Sparkel Magic Services aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Sparkel Magic Services is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Sparkel Magic Services aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


23. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Sparkel Magic Services vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
  

24. Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Sparkel Magic Services toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Sparkel Magic Services niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Sparkel Magic Services in verzuim is. 

3. Sparkel Magic Services heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Sparkel Magic Services kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


25. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sparkel Magic Services in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Sparkel Magic Services kan worden toegerekend in een van de wil van Sparkel Magic Services onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Sparkel Magic Services kan worden verlangd. 


2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Sparkel Magic Services 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Sparkel Magic Services er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. Sparkel Magic Services is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


26. Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

27. Wijziging algemene voorwaarden

1. Sparkel Magic Services is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sparkel Magic Services zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


28. Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Sparkel Magic Services. 

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


29. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Sparkel Magic Services bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


 Opgesteld op 13 september 2021.